IRPF maternidad

Reclamar l’IRPF sobre les prestacions per maternitat o paternitat


12 d’octubre de 2018- Dret Fiscal.

 

 

La prestació per maternitat o paternitat està exempta d’IRPF

 

El Tribunal Suprem ha declarat l’exempció de les prestacions per maternitat el que permet sol·licitar la devolució dels imports tributats per aquestes prestacions a les persones beneficiàries que les van percebre en els exercicis 2014, 2015, 2016 i 2017.

Tal i com estableix el Tribunal Suprem en sentència 1462/2018, de data 3 d’octubre de 2018, les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Segons l’alt Tribunal, tals prestacions han de considerar-se incloses entre les rendes que esmenta l’article 7. h) de la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, les quals declara com a exemptes. En concret, considera que estan incloses les prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat que s’estableixen en el paràgraf tercer.

Els arguments en que es fonamenta tal conclusió, bàsicament, són els següents:

  • Exposició de motius: La Llei 62/2003 que va introduir l’exempció d’aquest tipus de rendes, en la seva exposició de motius, no sembla que només pretengui limitar-la a les prestacions percebudes per les Comunitats Autònomes.

 

  • Interpretació gramatical: si ens basem en la interpretació gramatical del quart paràgraf de l’article 7.h) de la Llei 35/2006, el qual comença amb la paraula “també estaran exemptes les prestacions públiques per maternitat percebudes de les Comunitats Autònomes o Entitats Locals, després de declarar exemptes en el paràgraf tercer “les altres prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat”, sembla donar a entendre que a més de les quals satisfà la Seguretat Social, entre les quals cal incardinar les prestacions per maternitat, estan exemptes les que pel mateix concepte es reconeguin per les Comunitats Autònomes i Entitats Locals.

 

  • Interpretació sistemàtica: La prestació per maternitat és el subsidi que gestiona la Seguretat Social que intenta compensar la pèrdua d’ingressos del treballador a conseqüència del permís de descans pel naixement d’un fill, adopció, tutela o acolliment, i durant aquest període el contracte de treball queda suspès interrompent-se l’activitat laboral.

 

Per això, i a tenor de l’article 177 de la Llei General de la Seguretat Social, el Suprem recorda que es consideren situacions protegides la maternitat, l’adopció, la guarda amb finalitats d’adopció i l’acolliment familiar, de conformitat amb el Codi Civil o les lleis civils de les comunitats autònomes que ho regulin.

En conseqüència, aquesta sentència permet a totes les persones beneficiàries d’aquestes prestacions en els exercicis no prescrits (2014, 2015, 2016 i 2017) iniciar la sol·licitud per devolució de les quantitats tributades pels imports percebuts, ja que l’AEAT no té prevista la devolució d’ofici.

Has rebut la prestació per maternitat durant aquests anys?

Amb la finalitat d’evitar la prescripció del dret a la devolució, des de SALA ADVOCATS posem a la seva disposició els serveis per preparar la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts en l’IRPF a més de la percepció d’interessos de demora sobre la quota ingressada en excés.

Comparteix amb nosaltres la teva experiència.

 

Si necessites assessorament o ajuda, pots contactar amb Sala Advocats.

T’ajudarem!

www.salaadvocats.cominfo@salaadvocats.com – 93.760.84.21

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.