que debe incluir el finiquito

QUÈ HA D’INCLOURE LA QUITANÇA?


09 de maig de 2018 – Dret Laboral.

El final d’una relació laboral ve en tots els casos acompanyada de la quitança.

La quitança és el document que ha de rebre el treballador en finalitzar la relació laboral, sigui el que sigui el motiu de finalització del contracte de treball.

La quitança inclou, per regla general:

  • El salari dels dies del mes en curs en el qual es produeix l’extinció laboral, és a dir, el salari dels últims dies treballats del mes en curs. Per exemple, si l’acomiadament es produeix el dia 20, l’empresa haurà d’abonar al treballador els 20 dies treballadors.
  • Les vacances no gaudides: Si el treballador ha generat el dret a dies de vacances i a data de l’extinció de la relació laboral no les ha gaudit, l’empresa haurà d’abonar aquests dies i a més cotitzar-los en la Seguretat Social. Els dies de vacances es calculen d’acord amb el conveni col·lectiu d’aplicació i descomptant els gaudits, si n’hi hagués. S’ha de tenir en compte que les vacances no gaudides influiran en el termini per demanar la desocupació.
  • Pagues extraordinàries i altres conceptes salarials: El treballador té dret a la part proporcional de les pagues extres pel temps que s’hagin generat. La quantia dependrà si les pagues estan prorratejades o si són semestrals, quadrimestrals, etc. A més, en la quitança s’ha de liquidar la part proporcional d’altres conceptes salarials reportats i no abonats, com per exemple, salaris variables (bonus), etc.
  • Hores extres: S’han d’incloure les hores extres que s’hagin realitzat i no s’hagin abonat o compensat encara.
  • Altres conceptes: En alguns casos i, depenent del tipus d’extinció contractual (no aplicaria a la baixa voluntària del treballador), s’haurà d’incloure el pagament del concepte de preavís que suposa l’abonament de 15 dies de salari, sempre que, el treballador no hagi estat avís de l’acomiadament amb l’antelació de 15 dies.
  • Indemnització: En els casos que l’extinció contractual és voluntat de l’empresa i la causa no sigui imputable al treballador, l’empresa haurà d’abonar al costat de la quitança. La quantia de la indemnització dependrà del tipus d’acomiadament, el salari del treballador i la seva antiguitat en l’empresa.

Cal tenir en compte que, en algunes ocasions pot donar-se el cas contrari, que el treballador degui a l’empresa, com per exemple, quan hagi rebut bestretes, quan el treballador realitzi una baixa voluntària sense haver donat el preavís a l’empresa o, quan hi hagi vacances gaudides de més.

T’han acomiadat i necessites saber si la quitança és correcta?

 

Comparteix amb nosaltres la teva experiència..

 

Si necessites assessorament o ajuda, pots contactar amb Sala Advocats.

T’ajudarem!

www.salaadvocats.cominfo@salaadvocats.com – 93.760.84.21

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.